Bilgi Toplum Hizmetleri

Bilgi Toplum Hizmetleri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 1. Genel Bilgilendirme
  Türker Grup Şirketleri (TÜRKER LOJİSTİK TAŞIMACILIK TURİZM VE DESTEK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) (TÜRKER olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında işlenebilecektir. Bununla birlikte Türker için kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşımaktadır.Türker Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi vermek isteriz.
 2. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, her bir Türker Grup Şirketi, kendi iş ve çalışmaları özelinde, bizzat “veri sorumlusu” olup; kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.
 3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Kişisel verilerinizin toplanma ve işlenmesi (Tahdit olmamak üzere): Türker’in ya da Türker’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Türker’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile devlete, özel ve tüzel kişilere karşı iş ilişkisi gereği, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması, iş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, müşteri talep veya şikayetlerinin takibi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi için, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlenebilecektir.
 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz Türker tarafından elektronik ve fiziki ortamlar dahil farklı kanallar üzerinden (sözleşmeler, anketler, internet siteleri, iş görüşmeleri ve benzeri, çeşitli kanallar vasıtasıyla) Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak toplanabilecek, işlenebilecektir. Verilerinizi bize açıklamanızı gerektiren sebebe bağlı olarak, sözleşmesel bir ilişkinin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi veya kullanılması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya meşru menfaatlerin bulunması gibi sebeplerle işlenebilmektedir.
 5. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
  Kişisel verileriniz, Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, Aydınlatma Metninin 2’nci maddesinde belirtilen amaçların gerektirmesi halinde; Türker hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, sadece iş ilişkisi nedeniyle müşterileriyle, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yetkilendirilmiş özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecek, bu veriler yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.Kişisel nitelikteki verilerinizin muhatapları, sadece pozisyonu ve görevi dolayısıyla verilerinizi bilme yetkisini haiz kişiler ile sınırlandırılmaktadır. Kişisel nitelikteki verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için şirket içi ve dışı koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Bunlar arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla her türlü teknik ve fiziksel güvenlik tedbirleri bulunmaktadır.
 6. Kişisel Verilerin Korunması/Güvenliğinin Sağlanması
  Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi-yetkisiz erişim-bilgilerin kaybı-hatalı kullanımı-ifşa edilmesi-değiştirilmesi-imha edilmesinin önlemesi maksadıyla ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla hukuken gerekli ve makul düzeydeki her türlü teknik ve idari önlem alınmaktadır. Türker, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Alınan bilgi güvenliği önlemlerine karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Türker bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
 7. Kişisel Verilerin Saklanması
  Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği ya da hukuken gerekli olan süreler boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Söz konusu sürelerin dolması halinde ve kişisel verilerin daha uzun sürelerle tutulmasını gerektiren farklı bir hukuki sebep bulunmadığı müddetçe kişisel verileriniz silinecek, yok edilecektir.
 8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, Türker ile iş ilişkisi nedeniyle kişisel verileri toplanan-işlenen-paylaşılan müşteri, tedarikçi vb. çözüm ortaklarımız aşağıya çıkarılan kanundan doğan haklara sahiptir. Türker’e başvurarak kişisel verilerinizin;işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, kişisel verileriniz işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (KVK Kanunu 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde),5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin. kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıra otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 9. Kanundan Kaynaklanan Hakların Kullanılması
  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak maksadıyla; gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan açıklamanızı içeren Başvuru Formunu, iadeli taahhütlü mektup kullanarak “Büyükbakkalköy Mah. Samandıra Yolu Sok. No:24 Maltepe-İstanbul” adresine posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Türker tarafından duyurulacaktır.
 10. Başvurulara Cevap Verme Süreci
  Türker yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Türker başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alacaktır.
BİLGİ TOPLUM HİZMETLERİ

TÜRKER LOJİSTİK TAŞIMACILIK TURİZM VE DESTEK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi: 924 000 8126
Ticari Sicil No: 289236 – 236818
Mersis No: 0924000812600036
Adres: BüyükBakkalköy Mah.Samandıra Yolu Sok.No:24 Maltepe/İSTANBUL
Sermaye: 152.100.000 TL
Yönetim Kurulu Üyeleri: Tamer TÜRKER, Faruk TÜRKER, Kadri TÜRKER
Bağımsız Denetim Firması: MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.